Integrem les TIC en el procés d’ensenyar i aprendre

El món digital del segle xxi requereix un alt grau de competència en TIC. Nosaltres impulsem aquesta competència en els alumnes integrant les TIC a l’aula, i no com un element afegit. Les TIC són mitjà, no finalitat.

 • Desplegament de recursos TIC per a l’educació del segle XXI
  • Tots els alumnes aprenen l’ús responsable de les TIC per construir el propi coneixement, amb eines al seu abast tant a l’aula com a fora.

  • Nens d’Infantil elaboren productes audiovisuals que esdevenen aplicacions per aprendre jugant.

  • Alumnes i mestres d’aquesta etapa utilitzen intensament les PDI, ja que n’hi ha a totes les aules.

  • Tots els alumnes d’ESO disposen del seu netbook i llibres digitals, i amb això aprenen a aprendre.

  • A part de l’ús personal dels ordinadors, les aules permeten la projecció de productes multimèdia.

  • Simulacions, programació, control de robots... qualsevol sistema innovador, el tenim present a l’FP

  • En certs moments convé que els alumnes facin ús de les 11 aules d’informàtica.

  • LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.

 • L’aposta per les TIC, les eines fonamentals de l’aprenentatge

  En el projecte educatiu Horitzó 2020 d’escoles de Jesuïtes Educació, definim la persona que cerquem —els ciutadans del segle XXI— amb qualitats d’autonomia, capaces de treballar col·laborativament i en xarxa, digitals, obertes al canvi, globals, etc. Sens dubte que les TIC constitueixen eines privilegiades que ajudaran a formar aquest model de persones.

  A l’Escola del Clot tenim clar que el suport de les eines tecnològiques ha de ser d’aprenentatge i comunicació, no una finalitat en si mateixa. Igual que les TIC estan presents en tots els àmbits de la nostra societat, cal que estiguin integrades de forma natural a la vida de l’alumne, ja sigui a l’escola com en altres entorns d’aprenentatge, ja que el seu ús no se cenyeix a l’espai de l’aula.

  També tenim clar que cal que els alumnes es familiaritzin amb tot tipus d’instruments tecnològics i en sàpiguen treure el màxim partit, però alhora cal que en facin un ús conscient i responsable. Per això tenim cura de promoure la reflexió sobre els valors socials i ètics de les eines digitals.

  L’ús de recursos tecnològics està al servei de les noves metodologies pedagògiques, que posen l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, en què la personalització, el treball cooperatiu i la creativitat són elements essencials.

  Per això, a l’Escola del Clot ens hem plantejat disposar en cada etapa educativa de les eines tecnològiques més adients als objectius i grau de maduresa dels alumnes que els han d’utilitzar. Així, les aules estan equipades amb pissarres digitals interactives (PDI), finestres al món, a tots els cursos d’Infantil i Primària. A Infantil, combinen amb tauletes digitals, a cicle inicial i mitjà, amb carros de portàtils i a cicle superior, amb tauletes i portàtils a l’aula. A l’ESO, tots els alumnes disposen d’un netbook d’ús personal cedit per l’escola, que es complementa amb la utilització de llibres digitals en la major part de les matèries. Totes les aules de Secundària, incloses les de batxillerat i FP, estan equipades de sistemes de projecció multimèdia, i juntament amb espais comuns com la biblioteca i les àgores, estan cobertes amb una potent xarxa Wi-Fi. La dotació es completa amb 11 aules pròpiament dites d’informàtica, per utilitzar en els cursos i matèries que ho requereixen.

  LaNET és el nom que respon a un entorn virtual d’aprenentatge que Jesuïtes Educació estem desenvolupant i que serveix com a eina de comunicació entre alumnes, professors, tutors i pares, així com a eina de treball personal i col·laboratiu i de seguiment personalitzat de l’aprenentatge. Incorpora elements clàssics com ara correu electrònic i calendaris, així com la utilització de grups aula, sites, i tota classe d’eines 2.0. Tots els integrants de la comunitat educativa poden interaccionar a través d’aquesta potent eina.

  Però l’equipament tecnològic no tindria valor si no anés acompanyat d’un lideratge en la innovació. Aquest lideratge s’exerceix a dos nivells:

  • Pel que fa a la Xarxa Jesuïtes Educació, en què hi ha equips integrats per persones de diverses escoles i de la direcció general, que estan alerta de les innovacions, valoren el seu interès en funció dels objectius  generals de l’ús de les TIC a les escoles. Des de la xarxa es promouen experiències pilot, formacions específiques i projectes d’innovació tecnopedagògica per a totes les etapes i escoles. En aquest sentit, el CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte) és un referent per a nosaltres i un ajut, ja que està constituït per un conjunt d’experts tecnopedagògics que lideren bona part dels projectes i de les experiències proposades. Fruit d’aquest treball, l’Escola del Clot ha implementat projectes com el DITS (tabletes per a Infantil), Seguretat a la xarxa o Legopix (robòtica) a Secundària i FP, semipresencialitat a FP, i la implementació de portàtils a l’ESO.
  • Pel que fa a l’escola, s’està coordinat pel consell de direcció i canalitzat per les direccions d’etapa. El procés d’implementació de noves eines i experiències es duu a terme a través d’encàrrecs específics a persones concretes, com els experts en TIC de Primària, el responsable del projecte TRESOR (Treball amb suport d’ordinadors) per a la Secundària, o els facilitadors en l’àmbit de la formació professional. D’altra banda, la direcció de cada etapa identifica, anima, avalua i dóna a conèixer les bones pràctiques que mestres i professors innovadors implanten pel seu compte i ajuden que aquestes accions individuals esdevinguin part del projecte comú de l’escola.