Servei específic per a tota la comunitat educativa

La tasca del departament a l’escola no només abasta l’aten­ció individual i col·lectiva als alum­nes, sinó que s’estén a altres àmbits d’intervenció (pares, tutors, equips de professors, etc.), exercint funcions de prevenció i detecció, assessora­ment, orientació, suport i ajut a l’anàlisi i la reflexió.