Eduquem en la sensibilitat de la diferència. Tots som únics!

Cada alumne és únic i irrepetible i és per aquest motiu que l’escola educa tenint sempre present la diversitat.

  • La nostra escola es caracteritza per ser una escola inclusiva. Això vol dir que està oberta a tots els nens. A l’Escola del Clot fonamentem el nostre treball en el desenvolupament harmònic dels infants. Aquest desenvolupament afavoreix l’educació integral, respectant l’evolució global de cada nen, valorant el propi progrés, la confiança i l’esforç.

    L’atenció individualitzada dels alumnes és un tret diferencial i, molt especialment, dels que presenten necessitats educatives especials (NEE).
    És en aquesta línia que podem disposar d’una eina molt valuosa: l’USEE. Aquesta aula de suport per a alumnes amb dificultats greus i permanents ajuda a atendre els alumnes que d’una altra manera no podrien compartir els seus aprenentatges a l’aula ordinària.

    L’USEE d’Educació Infantil i Primària té una ràtio de 10 alumnes i està dotada de dos professionals, una mestra d’educació especial i una educadora.
    Els alumnes que formen part de l’aula de suport a l’educació especial comparteixen la jornada escolar entre l’aula USEE i l’aula ordinària, en funció de les necessitats i el grau d’autonomia.