L’alumne com a protagonista actiu dels seus propis aprenentatges

La nostra acció educativa ofereix a l’alumne ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat, l’afectiu, el físic, l’intel·lectual, l’artístic, el social i el religiós.

  • Àrees curriculars i competències

   Les àrees curriculars tenen com a objectiu el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques. Cada competència s’assoleix des del treball de cada àrea.

   Les àrees curriculars les marca el Departament d’Ensenyament:

   • Llengua catalana
   • Llengua castellana
   • Llengua estrangera (anglès)
   • Matemàtiques
   • Coneixement del medi social i natural
   • Religió
   • Educació artística i plàstica
   • Educació física

    

  • Competències

   • Competència comunicativa lingüística.

    El desenvolupament d’aquesta competència és la clau per a l’aprenentatge, que es va desenvolupant  en totes i cadascuna de les activitats educatives. Comunicar és fonamental per a la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. La competència comunicativa lingüística és la base de tots els aprenentatges i responsabilitat compartida entre totes les àrees, ja que en totes s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació i gestió de la informació. Cal aprendre a parlar, a escoltar, exposar i dialogar per aprendre.

   • Competència artística i cultural

    Aquesta competència suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques com a font d’enriquiment i gaudi. Implica posar en joc habilitats de pensament divergent i convergent, ja que comporta elaborar idees i regular sentiments propis i aliens. La competència artística i cultural facilita l’expressió i la comunicació; la percepció, la representació, la comprensió i la valoració de les realitats culturals i artístiques. Requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat.

   • Competència del tractament de la informació i competència digital

    La finalitat d’aquesta competència és incorporar diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, tot utilitzant  diferents suports i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Transformar la informació en coneixement implica comprendre-la i comunicar-la amb les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació. Cal potenciar actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació digital.

   • Competència matemàtica

    La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social. Desenvolupa el coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics en situacions reals o simulades. Forma part d’aquesta competència l’habilitat d’analitzar, interpretar i expressar dades i argumentacions. Suposa també seguir processos de pensament com la inducció i la deducció, entre d’altres. També treballa l’aplicació d’alguns algoritmes de càlcul o elements de la lògica, la qual cosa condueix a identificar la validesa dels raonaments.

   • Competència d’aprendre a aprendre

    Aprendre a aprendre suposa adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge i continuar aprenent de forma eficaç i autònoma. Aquesta competència té dues dimensions fonamentals: d’una banda, l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, intel·lectuals, emocionals, físiques, etc. D’altra banda, disposar d’un sentiment de competència personal que redunda en el desenvolupament d’actituds, motivació i confiança en un mateix i el gust per aprendre.

   • Competència d’autonomia i iniciativa personal

    Aquesta competència es refereix a l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionats, com la responsabilitat, la creativitat i l’autocrítica. I, a més a més, elegir amb criteri propi, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar els plans personals. La competència d’autonomia i iniciativa personals ajuda a transformar les idees en accions i emprendre i avaluar projectes individuals i col·lectius.

   • Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

    Aquesta competència mobilitza els sabers escolars que han de permetre a l’alumnat comprendre la societat i el món en què es desenvolupa. Per fer-ho, cal interpretar la realitat i aplicar conceptes i principis propis dels diferents camps del saber que donin sentit als fenòmens quotidians, i la vida en general, tant a escala global com a escala local. S’han d’assolir habilitats per desenvolupar-se en àmbits de la vida i del coneixement molt diversos i per interpretar el món.

   • Competència social i ciutadana

    Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar i conviure. Integra coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.

  • La línia metodològica de la nostra escola parteix de les experiències més properes a la vida real dels alumnes per tal de despertar-los l’interès i motivar-los perquè esdevinguin els protagonistes actius dels seus propis aprenentatges.

   Amb aquesta metodologia pretenem propiciar l’aprenentatge significatiu. L’alumne construirà els nous aprenentatges sobre la base dels que ja té assolits. D’aquesta manera podrà adquirir noves estructures amb significat.

   Potenciem una educació activa, que estimuli la iniciativa, desperti la inquietud i ajudi els nens a adquirir una actitud curiosa, crítica i investigadora, que mitjançant la comunicació i el treball esdevindrà la base de la formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

   Al llarg del curs treballem alguns projectes de manera interdisciplinària. Això vol dir que des de diferents àrees curriculars es treballa i aprofundeix en un únic tema.

   La nostra escola té molt arrelada la metodologia en el treball cooperatiu. Com a tal, entenem que hi ha un enriquiment de tots, que tothom suma en grups reduïts d’alumnes que treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en l’aprenentatge. El treball cooperatiu no l’entenem com un repartiment de feines, sinó com ajuntar els sabers de tots i generar diàleg i debat.

   Un altre aspecte molt destacable de la nostra manera de fer són les activitats compartides entre cicles i entre etapes. Alguns exemple d’aquestes activitats compartides són projectes entre alumnes d’Educació Infantil i Primària, alumnes de cicle inicial i mitjà o de cicles formatius.

   Treballem l’educació emocional i les habilitats socials per aconseguir l’autoestima que els donarà seguretat i que els ajudarà a sentir-se feliços.

   El paper del mestre en la nostra metodologia no és només font d’informació, és el que aporta recursos i habilitats i proporciona espais educatius en què els nens puguin desenvolupar les seves capacitats i interessos. El mestre és, doncs, un guia i un acompanyant del procés d’aprenentatge de cada un dels alumnes.
    

  • A Primària, la tutoria es treballa en cada moment, malgrat que tenim una hora setmanal en horari per poder aprofundir temes que tria el mestre o que sorgeixen de la curiositat i interès dels mateixos alumnes.

   Aquesta activitat es treballa a partir de debats i diàleg, fent partícips a tots els alumnes per fomentar el sentit crític, creant una opinió pròpia i respectant la dels companys.

   Comptem amb la figura del delegat de classe, triat pels companys, mitjançant una campanya a la qual es presenten voluntàriament. La seva funció és recollir preocupacions, inquietuds, propostes i agraïments que es treballen en assemblea i els mateixos delegats les exposen en una trobada amb la direcció d’etapa.

   Des del nostre caràcter propi, potenciem l’educació en valors de cadascuna de les activitats del dia a dia: valors de solidaritat, pau, respecte i acceptació dels altres, convivència, estima envers el nostre país, cura del medi, responsabilitat, esperit crític i constructiu, donació i participació tot fent referència al missatge de Jesús.

   Des de la Pastoral de l’escola es proposa fer un treball d’interioritat que permeti la coneixença d’un mateix i a partir d’aquí  una sensibilització social que porti al compromís i una obertura a l’espiritualitat.

   Treballem tots aquests valors perquè volem que els alumnes esdevinguin persones amb criteri i opinió, capaces de modificar la societat i per fer entre tots un món millor per a tothom.

   A l’escola tenim el Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP). Aquest servei està adreçat a infants, famílies i mestres.

  • Nova etapa intermèdia: de 5è de primària a 2n d´ESO

   És un dels primer vehicles per a iniciar el canvi profund de l´educació. Per començar a concretar com es posa en pràctica el nou model educatiu de JE, es crea una nova etapa: una etapa intermèdia que abraça els cursos de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.