Conèixer per decidir el futur

En un entorn acollidor i exigent, volem despertar en l’alumne el gust pel saber i la cultura; educar-lo en uns valors evangèlics, i orientar-lo en la construcció del seu projecte vital i professional.

  • La formació integral de la persona

   Ajudem a madurar per conviure i créixer en la fe

   • Transmissió d’uns valors evangèlics i el cultiu de les virtuts des de la interioritat i l’espiritualitat.
   • Oferiment d’activitats i espais d’interioritat i reflexió, perquè els alumnes construeixin el seu projecte vital.
   • Oportunitats per facilitar el procés de maduració de la fe, respectant la llibertat i el procés de l’alumne.
   • Compromís amb la nostra societat per tal d’aportar el nostre gra de sorra en la construcció d’un món més just, solidari, sostenible, humà i inclusiu.

   Ajudem a madurar per saber

   • Participació il·lusionada dels professors en la tasca educativa, afavorida per un entorn relacional de convivència, participació i respecte.
   • Sòlida preparació acadèmica i intel·lectual per afrontar estudis posteriors.
   • Aprenentatge de les llengües estrangeres, l’anglès i el francès, reforçat amb la presència d’auxiliars de conversa i la possibilitat de fer intercanvis a l’estranger amb escoles dels jesuïtes.
   • Integració de las tecnologies de la informació i comunicació com a eines de treball i aprenentatge.
   • Ús d’una plataforma educativa virtual integrada en les activitats d’ensenyament i aprenentatge i al servei de les famílies.
   • Activitats i sortides en funció de la modalitat triada i dels seus interessos acadèmics i professionals.
   • Pràctiques de Física, Química, Biologia i Tecnologia en els laboratoris.
   • Programa específic per potenciar la comunicació oral des de les diferents matèries d’ambdós cursos.
   • Participació en activitats científiques i culturals organitzades per institucions del país i en activitats creatives de la pròpia etapa.
   • Preparació específica per a les PAU, l’orientació i uns bons resultats en aquestes proves,  que ens situen per damunt de la mitjana de Catalunya.

   Ajudem a madurar per ser

   • Programa de tutories orientat a formar en valors i a capacitar els alumnes per fer opcions de vida.
   • Seguiment individual i l’orientació universitària i professional en un diàleg permanent entre els tutors i les famílies.
   • Participació activa dels alumnes en el dia a dia de l’etapa: els seminaris, les taules rodones i les comissions d’alumnes, l’Acadèmica i la d’Acció Social, espais lliures, de diàleg i de compromís.
   • Oferiment d’activitats i sortides de convivència i de descobriment d’altres realitats socials i culturals.

   Treballem en xarxa

   • Col·laboració i participació en diversos projectes i iniciatives dutes a terme per les diferents escoles que configuren la Xarxa de Jesuïtes Educació.
  • Seguiment individual i orientació universitària i professional
   • Encaminar l’alumne per tal d’aconseguir el seu creixement personal i una personalitat madura, afavorint que el seu comportament sigui al màxim vital, sincer, lliure, responsable i col·laborador.
   • Crear un clima de treball i estudi per desenvolupar i potenciar les capacitats de l’alumne.
   • Aconseguir la integració en els batxillerats.
   • Reorientar l’estudiant dins del batxillerat a altres modalitats o matèries.
   • Orientar l’alumne en aspectes acadèmics i en tècniques d’estudi.
   • Orientar el jove en hàbits de salut i alimentaris.
   • Orientar sobre estudis superiors (Universitat i Cicles formatius de grau superior) i el món del treball en col·laboració amb universitats públiques i privades i amb l’assessorament d’experts en el món de la formació professional.

   Com a suport en l’acció tutorial, disposem del Departament d’Orientació Psicopedagògica, que dóna consell professional a qualsevol qüestió que individualment o col·lectiva es pugui plantejar.

   La Pastoral

   • Potenciar la formació humana, treballant valors evangèlics i oferir alternatives per a la participació i el compromís personal amb realitats menys afavorides.
   • Treballar la interioritat a través de seminaris, alguns dels quals es realitzen fora de l’escola, amb l’acompanyament del consiliari del curs.
   • Treballar la dimensió transcendent de la persona des de l’espiritualitat cristiana, i emmarcada en el carisma ignasià propi de les escoles de la Companyia de Jesús. Es fa una proposta de celebracions en moments significatius del curs i itineraris de recessos, en grups reduïts i de manera voluntària.
  • Ensenyar i aprendre al segle XXI
   • L’alumne: centre i protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
   • Actitud activa i autònoma de l’alumne a l’aula: cercar, observar, compartir i mostrar.
   • Cura propera i personalitzada de l’alumne, tot atenent, si cal, les seves necessitats educatives diferenciades.
   • Orientació al treball en equip.
   • Una educació que potencia la iniciativa personal i la cultura de l’esforç.
   • Aprenentatge basat en l’experiència  a través de treballs de recerca i projectes, que integren coneixements, habilitats i competències.
   • Aprofundiment en l’autoconeixement a través del treball interior, l’espiritualitat i el sentit crític.
   • Una educació en la fe integrada en un compromís social efectiu.
   • Una educació que ajudi a integrar i conduir la pròpia vida de l’alumne segons el seu projecte vital.
   • Integració de les famílies a través d’una estreta aliança i complicitat.
   • Instal·lacions adequades a un ensenyament dels nostres temps (aules d’informàtica, tallers, laboratoris).