Formació professional dual: un model de futur

Per donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

 • Característiques
  • Estada a l’empresa per completar i millorar la formació

   Entre 6 i 9 a l’empresa, així es compatibilitza l’assoliment de competències clau amb els aprenentatges presencials a l’escola.

  • Estada amb retribució econòmica per a l’alumne.

   L’Empresa dóna d’alta a l’alumne a la Seguretat Social, amb una retribució econòmica al voltant del 100% de l’IPREM.

  • Experiència professional real

   L’alumne acreditarà una titulació acadèmica i una experiència professional real en una empresa del sector.

  • L’empresa avalua l’alumne

   L’assoliment de les competències i dels aprenentatges són avaluats conjuntament per l’empresa i l’escola.