Educació Secundària Obligatòria

  • A l’Educació Secundària Obligatòria treballem amb l’alumne de forma personalitzada i activa atenent les necessitats individuals de cadascú. Partint de la seva realitat per potenciar al màxim les seves capacitats.

    El nostre objectiu és que l’alumne esdevingui protagonista del seu aprenentatge tot potenciant l’autonomia i la responsabilitat. Introduïm programes innovadors com el projecte TRESOR (Treball amb Suport d’Ordinador) i matèries amb  metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Coneixements Curriculars en Llengua Estrangera).

    Donem resposta a la diversitat d’alumnes mitjançant l’aula de reforç en matèries instrumentals i els grups flexibles en llengua anglesa, i l’oferta de matèries optatives a tots els cursos d’ESO.

    Tot això, amb un acompanyament constant per part de l’equip docent i, especialment, dels tutors i en comunicació amb les famílies.